Statute in Dutch

Statuten van DANUBE RECTORS’ CONFERENCE

Artikel I. Naam

Deze vereniging draagt de naam “Danube Rectors’ Conference”, en wordt afgekort als “DRC”.

Artikel II. Doel en activiteiten

De algemene doelstelling van ‘DANUBE RECTORS' CONFERENCE’ is een non-profit doel van internationaal belang dienen door het verbeteren van het hoger onderwijs en onderzoek in het Donaugebied, en in het bijzonder de vooruitgang van de aangesloten universiteiten, door het opzetten en faciliteren van bilaterale en multilaterale contacten tussen de universiteiten, zoals vastgesteld in de Brijuni conferentie. Om het doel te bereiken zal DRC onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

- de ideeën en acties van haar leden coördineren door middel van de uitwisseling van informatie over onderwerpen die de leden aanbelangen,

- de samenwerking bevorderen met betrekking tot aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en op die manier bijdragen aan de stabiliteit en de ontwikkeling van een open en democratische samenleving in Europa,

- optreden als adviseur, door het geven van standpunten en passende aanbevelingen over problemen die de universiteiten aangaan, aan de overheid, nationale of internationale organisaties, alsook aan anderen die betrokken zijn bij aangelegenheden met betrekking tot universiteiten.

Om deze taken uit te voeren, zal DRC banden onderhouden met nationale en internationale organisaties waarvan de activiteiten van belang zijn voor of betrekking hebben op universiteiten en in het bijzonder met de nationale Conferenties van Rectoren, de EUA, UNESCO, de EU, Raad van Europa, enz.

Artikel III. Leden

III.1.: Effectieve leden

Toelaatbaar als effectieve leden met stemrecht zijn de universiteiten in de Donau-regio en instellingen die erkend zijn door de staat of behoren tot het netwerk van de door de staat erkende universiteiten die een regelmatige applicatie hebben ingediend. Instellingen die een aanvraag om lid te worden hebben ingediend kunnen uitgenodigd worden voor bijeenkomsten van de Algemene Vergadering of het Permanente Comité met de status van waarnemers. De eerste voorstelling van een kandidaat-universiteit op de Algemene Vergadering moet door de rector (of een vertegenwoordiger aangeduid door het rectoraat) gebeuren – enkel de voorstelling op de Algemene Vergadering vervolledigt de formele toelatingsprocedure. Zonder de voorstelling kan een kandidaat-lid niet worden toegelaten. Het applicatieformulier kan worden gedownload op de website http://www.d-r-c.org/documents/DRC_application.doc.

III.2.: Waarnemers / gasten

DRC biedt aan geschikte universiteiten en instellingen de mogelijkheid om gedurende één jaar als waarnemer / gast toe te treden, voordat men een effectief lid wordt. Tijdens dit jaar kunnen de waarnemers / gasten deelnemen aan de activiteiten van DRC zonder ledenbijdragen te betalen, maar ze bezitten geen stemrecht om beslissingen met betrekking tot DRC te nemen.

III.3.: Geassocieerd lidmaatschap

Andere instellingen die geen universiteiten zijn, maar wel een sterke academische interesse hebben, kunnen geassocieerd lid zonder stemrecht worden. Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van DRC, ledenbijdragen betalen, et cetera, maar niet stemmen op de Algemene Vergadering.

III.4.: Toelating van nieuwe leden

De instelling die wenst toe te treden als “effectief lid” moet voldoen aan de aanvaarde academische standaarden. De instelling moet een nationale accreditatie hebben verkregen binnen het land waar ze gevestigd is. Op aanvraag moet een kopie van het certificaat van accreditatie bezorgd worden aan de voorzitter van DRC. De kandidaat-instelling moet de aanbeveling van de Nationale Rectoren Conferentie krijgen, of op zijn minst de aanbeveling van twee effectieve leden van DRC in het geval er geen Rectoren Conferentie bestaat in het thuisland.

De beslissing tot aanvaarding als “effectief lid” ligt bij de Algemene Vergadering van DRC, op voorstel van het Permanente Comité of het Voorzitterscomité van DRC en op basis van het voorgelegde applicatieformulier.

III.5.: Rechten en plichten van de leden

De leden zijn verplicht om hun ledenbijdrage te betalen, maar ze zijn niet aansprakelijk voor de schulden van DRC. Ze mogen enkel deelnemen aan de activiteiten van DRC indien hun ledenbijdrage is betaald. De leden kunnen DRC verlaten aan het einde van het  boekjaar door 3 maanden op voorhand een schriftelijke opzegging te richten aan de Voorzitter. Voor het effectief verlaten van de vereniging, zullen de ontslagnemende leden al hun verplichtingen tegenover het Netwerk moeten vervullen.

III.6.: Uitsluiting / schorsing van leden

De leden kunnen uitgesloten worden om een dringende reden bij discretionaire beslissing van de Algemene Vergadering die hiertoe beslist met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde leden, nadat het betrokken lid het recht heeft gekregen om zich te verdedigen. Het betrokken lid moet 40 dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk geïnformeerd worden over de geplande uitsluiting per aangetekende brief.

Het lidmaatschap wordt automatisch als geschorst beschouwd wanneer de ledenbijdrage niet is betaald binnen de 30 dagen na de tweede aanmaning.

Een geschorst lid kan niet deelnemen aan bijeenkomsten of activiteiten van DRC. Het geschorst lid krijgt zijn rechten terug van zodra de uitstaande bedragen worden betaald.

Artikel IV. Organen

De organen van DRC zijn:
1.    De Algemene Vergadering
2.    Het Permanente Comité
3.    Het Voorzitterscomité


Artikel V. De Algemene Vergadering

V.1.: Rechten en plichten van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van DRC. De Algemene Vergadering bepaalt de doelstellingen en de fundamentele aspecten van het beleid. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om:

-    de statuten van DRC te wijzigen, op grond van artikel XI. van de statuten,
-    de Voorzitter, de twee Ondervoorzitters en de Erevoorzitter te kiezen en te ontslaan op voorstel van het Voorzitterscomité, Het Permanente Comité of één derde van de leden van de Algemene Vergadering,
-    een activiteitenverslag van de Conferentie, inclusief haar financiële situatie sedert de vorige Algemene Vergadering, zoals voorbereid door het Permanente Comité goedkeuren,
-    het algemene beleid van DRC te bekijken en advies te geven aan het Permanente Comité voor de periode tot aan de volgende Algemene Vergadering,
-    te beslissen over aanvragen met betrekking tot de toelating van nieuwe leden,
-    te beslissen over de uitsluiting van leden om een dringende reden,
-    de jaarlijkse begroting goed te keuren, inclusief de begroting met betrekking tot voorgenomen activiteiten, en het bedrag en de betalingsmethode van de ledenbijdragen te bepalen, alsook de bijdrage aan specifieke projecten,
-    het jaarlijkse financieel overzicht goed te keuren,
-    te stemmen over het ontslag van de leden van het Voorzitterscomité.

V.2.: Oproeping

Gewone Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden tijdens de jaarlijkse DRC Conferentie, in principe eenmaal per jaar.

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, ten laatste 45 dagen voor de bijeenkomst. De oproeping zal een voorlopige agenda van de Vergadering bevatten.

De werktalen op de bijeenkomst van de Algemene Vergadering en het Permanente Comité zullen het Engels en de taal of talen voorgesteld door de gastuniversiteit zijn, afhankelijk van de aanbevelingen van het Permanente Comité.

V.3.: Buitengewone Algemene Vergaderingen

Buitengewone Algemene Vergaderingen zullen opgeroepen worden door de Voorzitter op aanbeveling van het Voorzitterscomité of het Permanente Comité of op verzoek van één derde van de leden van DRC die hun ledenbijdrage betaald hebben. De oproeping zal door het secretariaat van DRC verstuurd worden, ten minste 45 dagen voor de bijeenkomst, samen met een voorlopige agenda en een motivering van de redenen voor het bijeenroepen van de Buitengewone Algemene Vergadering.

V.4.: Deelname/ volmachten

Elke instelling die lid is, wordt vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering door zijn rector/voorzitter, of de door hem benoemde plaatsvervanger. Vroegere deelnemers die opgehouden zijn met rector of voorzitter te zijn en waarnemers die voldoen aan artikel III.2 van de statuten en uitgenodigd zijn door het Permanente Comité, mogen ook deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Elk effectief lid heeft één stem (uitgeoefend door een vertegenwoordiger), op voorwaarde dat hij zijn ledenbijdrage heeft betaald.

V.5.: Agenda en wijze van beraadslagen

Het programma van elke Algemene Vergadering bevat een evaluatie van het beheer van DRC overeenkomstig de machtiging die haar verleend is door de statuten. Het programma zal een discussie van onderwerpen van algemeen academische belang bevatten, met het oog, in het bijzonder, op het verbeteren van de rol van het onderwijs en onderzoek in de Donau-regio.

Beslissingen van de Algemene Vergadering zullen worden genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige effectieve leden. Effectieve leden die niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering mogen een volmacht geven aan andere effectieve leden door een volmachtformulier te versturen naar het secretariaat van DRC. Elk effectief lid dat deelneemt aan de Algemene Vergadering, mag ten hoogste drie volmachten bezitten.

De Voorzitter van de Algemene Vergadering zal de Voorzitter in functie van DRC zijn, of een persoon aangeduid door hem/haar.

Van de beraadslagingen van de Algemene Vergaderingen worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de Voorzitter van de vergadering en medeondertekend door de Secretaris-Generaal of één van de leden van het Voorzitterscomité. De notulen worden aan alle leden verstuurd.

Artikel VI. Het Permanente Comité

VI.1.: Samenstelling, benoeming en beëindiging

Het Permanente Comité bestaat uit minimum één vertegenwoordiger per land. Het is samengesteld als volgt: de President, twee Ondervoorzitters, alle voorgaande Erevoorzitters en één vertegenwoordiger uit elk land, benoemd door de Algemene Vergadering en alle leden van DRC van het betreffende land.

Voormalige rectoren kunnen ook benoemd worden/ blijven in het Comité, mits zij dienend lid blijven van hun universiteit en geen andere voltijdse tewerkstelling genieten.

Lege plaatsen zullen gevuld worden door het Permanente Comité, die daarbij de nodige afweging zal maken tussen de noden en de belangen van de universiteiten in de regio.

De duur van het mandaat bedraagt 3 jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

Wanneer een lid van het Permanente Comité zijn ontslag indient, moet hij alle DRC leden van zijn land op de hoogte brengen en de aanduiding van een opvolger vragen. Volgens deze procedure zal het Voorzitterscomité van DRC op de hoogte gesteld worden van de datum van stopzetting van het ambt en moet zij instemmen met de voorgestelde opvolger die de termijn zal vervolledigen. De opvolger moet voldoen aan alle vereisten om lid van DRC te worden.

De leden van het Permanente Comité zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hun functie. Hun verantwoordelijkheden zijn beperkt tot hun ambtsperiode.

De Leden van het Permanente Comité zullen hun ambt onbezoldigd uitoefenen.

VI.2.: Vergaderingen en beslissingen van het Permanente Comité

De Voorzitter of, in zijn afwezigheid, een Ondervoorzitter zal de vergaderingen van het Permanente Comité voorzitten.

Het Permanente Comité zal minstens één keer per jaar een gewone bijeenkomst houden. Het Permanente Comité wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, samen met een voorlopige agenda, minstens 45 dagen voor de bijeenkomst. Bijkomende vergaderingen kunnen gehouden worden op vraag van de Voorzitter of twee derde van de leden van het Permanente Comité.

Beslissingen zullen genomen worden bij een gewone meerderheid van de stemmen van de leden van het Permanente Comité die aanwezig zijn. De Voorzitter heeft een beslissende stem. De meerderheid van de leden van het Permanente Comité moet aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.

Waarnemers mogen op uitnodiging deelnemen aan vergaderingen van het Permanente Comité, maar bezitten geen stem.

Het Permanente Comité kan ook schriftelijk beraadslagen. De aanvraag om schriftelijk te beraadslagen zal verzonden worden door het secretariaat van DRC, samen met een deadline om binnen de 14 dagen te antwoorden en een motivering van de redenen voor deze uitzonderlijke manier van beraadslaging. Deze beslissingen worden met een gewone meerderheid van de stemmen genomen.

VI.3.: Rechten en plichten van het Permanente Comité

Het Permanente Comité heeft de volgende bevoegdheden:
-    toezien op de uitvoering van de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering,
-    aanbevelingen en voorstellen aan het Voorzitterscomité doen,
-    het benoemen en ontslaan van de penningmeester van DRC op voorstel van de verkozen Voorzitter,
-    het programma van activiteiten van DRC goedkeuren op voorstel van het Voorzitterscomité en toezien op de uitvoering ervan,
-    het voorbereiden van de jaarlijkse begroting voor goedkeuring door de Algemene Vergadering, inclusief de begroting voor de aangewezen activiteiten, en een voorstel ter goedkeuring doen aan de Algemene Vergadering omtrent het bedrag en de betalingswijze van de ledenbijdrage alsook de bijdrage aan specifieke projecten,
-    het voorbereiden van het jaarlijks financieel verslag voor goedkeuring door de Algemene Vergadering,
-    het doen van voorstellen aan de Algemene Vergadering over de toelating en uitsluiting van leden.

Het Permanente Comité kan de volgende taken met betrekking tot het algemeen beleid of die betrekking hebben op specifieke projecten uitvoeren:
-    op verzoek van het Voorzitterscomité elke handeling stellen die kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van DRC,
-    werkgroepen aanduiden om te ondernemen / te adviseren over specifieke activiteiten,
-    relaties onderhouden met de nationale conferenties en de internationale organisaties, zowel gouvernementeel als intergouvernementeel, die een specifiek belang in zaken met betrekking tot universiteiten hebben,
-    aanbevelingen ontwikkelen met betrekking tot universiteitspolitiek.

VI.4.: De Penningmeester

De Penningmeester wordt benoemd en ontslagen door het Permanente Comité op voorstel van de verkozen Voorzitter. Hij/zij zal toezicht houden op het verloop van de begroting en de rekeningen en deze voorstellen aan het Voorzitterscomité, het Permanente Comité en de Algemene Vergadering.

Artikel VII. Het Voorzitterscomité

VII.1.: Samenstelling:

Het Voorzitterscomité van DRC bestaat uit een Voorzitter, twee Ondervoorzitters en de werkende Erevoorzitter. Het Voorzitterscomité is de raad van bestuur zoals bedoeld in artikel 48, 6° van de Belgische VZW-Wet (Wet van 27 juni 1921).

VII.1.a.: De Erevoorzitter:

De Erevoorzitter wordt schriftelijk voorgesteld aan het Voorzitterscomité door een vertegenwoordiger van een instelling die lid is van DRC.

Enkel vroegere Voorzitters van DRC kunnen benoemd worden als Erevoorzitters: deze benoemingen zullen ten vroegste twee jaar voordat het mandaat van de Erevoorzitter in functie verstrijkt, plaatsvinden. Het geschreven voorstel moet motiveren waarom de kandidaat geschikt is voor de functie (b.v. bijzondere prestaties tijdens zijn/haar voorzitterschap bij DRC). Wanneer er verschillende kandidaten worden voorgedragen, is het het Voorzitterscomité die beslist.

Na goedkeuring door het Voorzitterscomité wordt de Erevoorzitter door de Voorzitter voorgesteld aan het Permanente Comité voor bespreking en aan de Algemene Vergadering om verkozen te worden.

De Erevoorzitter heeft geen stemrecht en zijn termijn als lid van het Voorzitterscomité is beperkt tot 4 jaar. Zijn titel – Erevoorzitter van DRC – is echter levenslang.

VII.1.b.: Het Voorzitterscomité:

De Voorzitter en de twee Ondervoorzitters van DRC worden verkozen voor 2 jaar, gedurende dewelke ze allemaal minstens één keer de jaarlijkse Conferentie moeten organiseren in hun universiteit. De Voorzitter van DRC heeft één assistent ter beschikking, die hem zal aansporen om regelmatig contact te onderhouden met het DRC secretariaat.

Het Voorzitterscomité bestaat uit de Rectoren van de universiteiten die effectief lid zijn van DRC. Het Voorzitterscomité wordt verkozen door de Algemene Vergadering, uit de kandidaturen verzonden aan het secretariaat van DRC nadat er een oproep voor kandidaturen aan alle leden van DRC is verzonden. Wanneer de Voorzitter of Ondervoorzitter ophoudt met Rector te zijn, kan hij/zij de termijn van zijn/haar ambt afmaken, op voorwaarde dat zijn/haar universiteit hem/haar hierin steunt.

Het Voorzitterscomité is een collegiaal orgaan. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Een permanent DRC secretariaat (onafhankelijk van de universiteit van Voorzitter) zal worden opgericht.

VII.2.: Rechten en plichten van het Voorzitterscomité en de Voorzitter

De Voorzitter zal de Algemene Vergadering, het Voorzitterscomité, het Permanente Comité en de Conferenties bijeenroepen en voorzitten.

Het Voorzitterscomité onderhoudt relaties met de nationale conferenties en de internationale organisaties, zowel gouvernementele als intergouvernementele, die interesse in universitaire aangelegenheden hebben.

Het Voorzitterscomité moet verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering over alle activiteiten van DRC. De Voorzitter stelt een jaarlijks activiteitenrapport voor op de Algemene Vergadering.

Het Voorzitterscomité is verantwoordelijk voor het management van DRC. Het Voorzitterscomité zal de Vereniging beheren volgens de algemene strategie en het algemene beleid zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering, en zal in het bijzonder beslissen over projecten die gerelateerd zijn aan het onderwijs, de opleiding en het onderzoek dat georganiseerd is door de vereniging. Het Voorzitterscomité zal ook beslissen over publicaties, zoals werkzaamheden van de conferenties, rapporten, enquêtes,…

De vertegenwoordiging van DRC in en buiten rechte, bij rechtshandelingen, enz. zal gebeuren door twee leden van het Voorzitterscomité die samen handelen, waarvan één de Voorzitter moet zijn.

De Voorzitter is bevoegd om DRC alleen te vertegenwoordigen op de volgende vlakken:
-    relaties met nationale en internationale organisaties
-    goedkeuring van betalingen gedaan door het secretariaat voor bedragen die 5000 euro niet overschrijden

Alle verbintenissen die betalingen inhouden van meer dan 5000 euro moeten voorafgaand goedgekeurd worden door alle leden van het Voorzitterscomité.

Artikel VIII. Ledenbijdragen – financieel jaar

VIII.1: Ledenbijdragen:

Universiteiten die lid zijn betalen een jaarlijkse ledenbijdrage aan het DRC Secretariaat. De ledenbijdrage wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van het Permanente Comité.

De ledenbijdrage is jaarlijks op 31 maart verschuldigd – tegen die datum wordt een factuur naar de leden uitgestuurd. Wanneer een lid niet betaalt binnen de 30 dagen na de tweede aanmaning, is zijn lidmaatschap automatisch geschorst (zie artikel III).

De financiële middelen van DRC zijn de ledenbijdragen, bijdragen van de nationale regeringen (in het bijzonder ministeries bevoegd voor hoger onderwijs), fondsen (b.v.b. voor specifieke projecten), sponsors en anderen.

De fondsen van DRC worden permanent geplaatst op een rekening die beheerd wordt door het DRC secretariaat.

VIII.2.: Boekjaar:

Het boekjaar alsook het jaar van voorzitterschap van DRC loopt van 1 januari tot 31 december.


Artikel IX. Maatschappelijke zetel

Voor de juridische oprichting, wordt DRC beschouwd als een niet-gouvernementele organisatie. Haar maatschappelijke zetel is gelegen in de Marcus van Vaernewijckstraat 23, 9030 Mariakerke-Gent.

Artikel X. Wijzigingen van de statuten

Deze statuten kunnen gewijzigd worden, op voorstel van het Permanente Comité of op schriftelijke aanvraag van 10 effectieve leden, dat minstens twee maanden voor het plaatsvinden van de Algemene Vergadering moet verzonden worden naar de Voorzitter. De Voorzitter zal al de effectieve leden informeren over de voorgestelde wijzigingen, minstens 45 dagen voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering zal beslissen met een twee-derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden die hun bijdrage hebben betaald. Wijzigingen aan de statuten worden van kracht de dag na aanvaarding door de Algemene Vergadering. De meerderheid van de effectieve leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te kunnen beraadslagen.

Artikel XI. Ontbinding

DRC kan ontbonden worden door een beslissing genomen door de Algemene Vergadering of door een geschreven besluit genomen door een twee-derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, waarvan de ledenbijdragen zijn betaald. De meerderheid van effectieve leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen.

Bij een ontbinding zullen de bezittingen van DRC verdeeld worden onder de non-profit organisaties van de universiteiten die lid zijn, op basis van hun bijdragen, behalve wanneer de Algemene Vergadering anders zou beslissen.

Artikel XII. Conflict

Ingeval van tegenstrijdigheid zal de Nederlandstalige versie van de statuten voorrang krijgen op de Engelstalige versie.